Algemene informatie

Kantoor

Tecola is een advocatenkantoor georganiseerd onder de vorm van een eenpersoonsvennootschap in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 31 juli 2017 met betrekking tot eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

Tecola is een vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Groenstraat 61, 3020 Veltem–Beisem, België en ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Leuven met als nummer 0713.637.512.
  • BE BTW: 0713.637.512
  • Kantoorrekening bij BNP Paribas Fortis NV: BE10 0018 5082 8304
  • Derdenrekening bij BNP Paribas Fortis NV: BE58 0018 1180 3079
De eenpersoonsvennootschap bestaat uit meester Christophe Baekeland, welke verbonden is als advocaat aan de Balie van Leuven.

E–mail: christophe.baekeland@tecola.be

Alle mogelijke andere advocaten die werkzaam zijn binnen Tecola hebben de toelating om in België het beroep van advocaat te kunnen uitoefenen onder de titel “advocaat”, en oefenen in eigen naam het beroep van advocaat uit.

Dienstverlening

U kan bij Tecola terecht voor onder meer volgende diensten: adviesverlening, bemiddeling in burgerlijke en handelszaken, bijstand bij alle mogelijke geschillen voor de rechtscolleges in België, audits en diensten inzake data protection, algemene dienstverlening en onderhandelingen.

Erelonen en kosten

Tecola streeft zowel een optimale prijs/kwaliteitverhouding als transparantie over aangerekende erelonen en kosten na. De tarieven worden steeds van bij aanvang van het dossier met de cliënt besproken, en kunnen worden vastgelegd in een overeenkomst die steunt op het modelcontract van de Orde van Vlaamse Balies, rekening houdende met de aanbevelingen en adviezen van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen.
Indien een potentiële cliënt vrijblijvend een eerste advies wenst in te winnen van Tecola, dan wordt er een tarief ten belope van 121,00 Euro (inclusief BTW) aangerekend voor een maximale duurtijd van vijfenveertig minuten. Ongeacht de duurtijd van deze consultatie maar beperkt tot een maximum van vijfenveertig minuten is dit tarief onmiddellijk contant verschuldigd.

De prijzen voor diensten en kosten kunnen op eerste verzoek of uiterlijk na de eerste vergadering worden ontvangen.

Het ereloon wordt steeds berekend op basis van een uurtarief aan de hand van (1) de aard en de complexiteit van het dossier, (2) de gepresteerde nuttige tijd berekend op basis van een uurtarief, (3) de specialisatiegraad van de behandelende advocaat en (4) het (hoog)dringende karakter van het verleende advies of bijstand.

Tecola kan voor aanvang van de opdracht en gedurende de behandeling van het dossier één of meerdere voorschotten vragen van de cliënt. Zolang de cliënt het voorschot niet volledig heeft betaald, kan Tecola weigeren om te starten met de opdracht of om de opdracht verder te zetten. Een voorschot is een forfaitair bedrag (inclusief BTW) dat de cliënt betaalt aan Tecola voorafgaand aan de definitieve en gedetailleerde staat van erelonen en kosten. Alle betaalde voorschotten worden in mindering gebracht met het totale bedrag aan erelonen en kosten dat de cliënt is verschuldigd aan Tecola.

Naast het ereloon wordt er een vergoeding aangerekend voor de kantoor– en secretariaatskosten. In regel wordt dit begroot op een forfaitair percentage van het ereloon dat – in functie van het dossier – tussen de 10% en 30% kan liggen. In sommige dossiers kunnen deze kosten worden begroot aan de hand van vaste forfaits voor de effectieve kosten die kunnen worden toegewezen aan het dossier (onder meer maar niet beperkt tot briefwisseling, kopies, raadpleging databanken, SMS, telefonie, kilometervergoeding, …).

Alle kosten die zijn verbonden aan het betekenen van rechterlijke beslissingen, deskundigen, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers of andere mogelijke deskundigen of specialisten, zijn integraal ten laste van de cliënt.

Alle gerechtskosten, griffiekosten en kosten die verband houden met overheidsinstellingen in de meest ruime zin of met het consulteren of opvragen van documenten of informatie, zijn integraal ten laste van de cliënt.

De cliënt betaalt de voorschotten en de definitieve en gedetailleerde staat van erelonen en kosten in regel binnen de veertien kalenderdagen na ontvangst van de factuur. In geval dit voor de goede dienstverlening wenselijk is, kan Tecola een kortere betalingstermijn bepalen.

Als cliënt niet akkoord gaat met de te betalen voorschotten of met de definitieve en gedetailleerde staat van erelonen en kosten, dan dient hij binnen de veertien kalenderdagen na ontvangst van de factuur of nadat de cliënt de factuur redelijkerwijze had kunnen ontvangen, schriftelijk zijn protest per aangetekend schrijven over te maken aan Tecola op haar maatschappelijke zetel.

Vanaf de vervaldag van de voorschotten of de definitieve en gedetailleerde staat van erelonen en kosten is er van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling intrest verschuldigd, die voor ondernemingen wordt berekend overeenkomstig de Wet Betalingsachterstand van 02 augustus 2002 en voor particulieren conform de wettelijke intrestvoet. Bij laattijdige betaling is er steeds een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% van het totale factuurbedrag en met een minimum ten belope van 100,00 Euro verschuldigd, en dit onverminderd alle mogelijke kosten van (gerechtelijke) invordering.

Beide partijen kunnen te allen tijde hun overeenkomst beëindigen door middel van schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Tecola maakt in dat geval een definitieve en gedetailleerde staat van erelonen en kosten over aan de cliënt waarbij alle prestaties en kosten in rekening zullen worden genomen vanaf de aanvang van de opdracht tot aan de beëindiging van de overeenkomst. Op eerste schriftelijk verzoek van de cliënt maakt Tecola het dossier over aan hetzij de cliënt hetzij aan de opvolgende advocaat.

Beroepsregels en gedragscodes

Alle advocaten van Tecola zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en aan de reglementen van de Nationale Orde. Beide reglementen kunnen worden geraadpleegd op www.advocaat.be . Tevens zijn de advocaten van Tecola verbonden aan de Balie van Leuven en zodoende onderworpen aan de reglementen van de Balie van Leuven, welke kunnen worden geraadpleegd op www.balieleuven.be

Verzekering

De BA–beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van Tecola is verzekerd via de Orde van Vlaamse Balies en van de Balie van Leuven bij de NV Amlin Europe (als hoofdverzekeraar (70%) en met adres van het bijkantoor te Koning Albert II–Laan 9, 1210 Brussel, België) en bij de medeverzekeraars PLC Zürich Insurance (25%) met adres van het bijkantoor te Avenue Lloyd Georgelaan 7, 1000 Brussel, België en NV KBC Verzekeringen (5%) met adres van het bijkantoor te Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België. Het verzekerde kapitaal bedraagt 2.500.000,00 Euro per schadegeval (met een vrijstelling tot maximum 2.500,00 Euro per schadegeval per advocaat).

Een insolvabiliteitsverzekering bij de NV Amlin Europe (als hoofdverzekeraar) met een maximale dekking van 125.000,00 Euro per schadegeval.

De BA uitbating waarborg (buitencontractuele aansprakelijkheid) is gedekt tot een bedrag ten belope van 6.200.000,00 Euro voor lichamelijke schade en tot 620.000,00 Euro voor stoffelijke en onstoffelijke schade per schadegeval.

De verzekering heeft betrekking op de activiteiten die door de advocaten worden uitgeoefend vanuit een kantoor dat in België is gevestigd en verleent wereldwijde dekking onder voorbehoud van mogelijke verduidelijkingen en uitzonderingen die staan opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

Behoudens andersluidende clausule is Tecola op geen enkele wijze op enig ogenblik aansprakelijk voor prestaties die worden verricht door derden waar zij beroep op doet.

De aansprakelijkheid van de advocaten van Tecola is te allen tijde beperkt tot de bedragen die worden uitgekeerd door de BA–verzekering.

De overige informatie en bijhorende modaliteiten kan u terugvinden op de website van de Orde van Advocaten bij de Balie van Leuven (www.balieleuven.be).

Voor informatie of klachten

Indien u verdere informatie wenst in te winnen of een klacht heeft, kan u Tecola steeds bereiken:
  • Via briefwisseling op het adres: Groenstraat 61, 3020 Veltem–Beisem.
  • Via telefoon op het nummer: +32.485.48.35.45.
  • Via e–mail op het adres: info@tecola.be

Geschillenbeslechting

Het Belgisch recht is steeds integraal van toepassing.

Alle geschillen tussen Tecola en andere advocaten zijn onderworpen aan de buitengerechtelijke geschillenbeslechting, zoals bedoeld in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 31 juli 2017.

Alle mogelijke geschillen tussen Tecola en de cliënt behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtscolleges van het gerechtelijk arrondissement Leuven.