Expertise

Technologie & Privacy

Tecola heeft een sterke focus op intellectuele handelsrechtelijke overeenkomsten inzake hardware en software die verband houden met onder meer ASP, Cloud & SaaS, consultancy, distributie, escrow, franchising, geheimhouding, hosting, licentie, onderhoud, ontwikkeling, outsourcing, service level en timesharing. Voorts worden ook de meer klassieke handelsovereenkomsten, zoals onder meer concessie, handelsagentuur en handelshuur, opgesteld.

Binnen deze pijler verleent Tecola ook preventieve en curatieve adviesverlening en bijstand inzake privacygerelateerde onderwerpen. Bij het verwerken van persoonsgegevens zijn tal van aspecten van belang. Hierbij stelt Tecola niet alleen overeenkomsten op met betrekking tot de verwerking, gezamenlijke verwerking en onafhankelijke verwerking van persoonsgegevens, maar verleent het tevens tal van adviezen omtrent onduidelijkheden en “grijze zones” in de huidige en toekomstige regelgeving, en werkt voor u een betaalbaar efficiënt privacybeleid, charter of reglement uit. Tot slot kan Tecola u ook adviseren en bijstaan als gecertificeerde “Data Protection Officer” en als “GDPR Lead Auditor”, waarbij zij u kan helpen om gepast en efficiënt te reageren na een data–inbreuk, dan wel u kan adviseren in het verbeteren van de beveiliging van uw informatie of om een audit te verzorgen van uw onderneming om haar conformiteit met de huidige privacyregelgeving na te gaan.

Communicatie

Tecola verzorgt in deze tweede pijler alle communicatieve aspecten met betrekking tot het effectief en efficiënt implementeren van een juridische of strategische herstructurering. Dit houdt onder meer in het nader toelichten van uitgewerkte strategieën en oplossingen aan de raad van bestuur, het toewijzen en uiteenzetten van het takenpakket aan het directiecomité en het verstrekken van de nodige informatie aan één of meerdere (bepaalde) aandeelhouders en/of andere stakeholders van de onderneming.

In dit kader werkt Tecola ook interne en externe lezingen, opleidingen en workshops uit die de cliënt toelaten om zowel een eerste grondig inzicht te verwerven in een welbepaalde materie of in een oplossing of strategie die werd uitgewerkt door Tecola, dan wel om zich bij te scholen in de meest recente wijzigingen van welbepaalde regelgeving en zich vertrouwd te maken met de impact hiervan op de eigen onderneming. Voorts begeleidt Tecola de cliënt of en hoe hij een bepaalde communicatie binnen de eigen organisatie dan wel naar de buitenwereld optimaal kan uitvoeren.

Legal services

Tecola verstrekt private ondernemingen advies en bijstand bij de oprichting van de onderneming, haar uitbreiding en verdere ontwikkeling, tot en met haar eventuele ontbinding en vereffening. Het betreft onder meer de selectie van de gepaste rechtsvorm, de oprichting van een SPV, aandeelhouderovereenkomsten, statuten maken, voorkomen van (bestuurders)aansprakelijkheid, fusies, overnames, herstructureringen, B2B en B2C–focus, tal van handelsovereenkomsten, de continuïteit van de onderneming (WCO), het faillissement en de VZW–regelgeving.

Tevens verstrekt Tecola diensten aan overheidsbedrijven en andere publiekrechtelijke entiteiten. Deze zijn voornamelijk gericht op het uitwerken van machtendelegaties, bevoegdheidsverdeling, het nastreven van een evenwicht tussen staatssteun en overheidsopdrachten, (sociale) diensten van algemeen (economisch) belang, aspecten omtrent werkbare mededinging, het herstructureren van overheidsdiensten door fusies en overnames, de oprichting van een SPV, beheerscontracten, governance, ABBB en ESR.

Tecola staat zowel privaatrechtelijke ondernemingen als overheidsbedrijven bij in tal van aspecten met betrekking tot vastgoed(transacties). Dit betreft onder meer aannemingsovereenkomsten, DBFM, huur– en koopovereenkomsten, zakelijke rechten met in het bijzonder opstalconstructies en de appartemensmede–eigendom (bijstand algemene vergadering, syndicus en mede–eigenaars bij tal van discussies verbonden aan deze vorm van gedwongen mede–eigendom).